• banner
 • banner
 • banner

Obsługa prawna firm i osób prywatnych – oferta

Sprawdź nasza ofertę

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Magdaleny Barcikowskiej z oddziałami w Gdyni oraz Sztumie. Jednym z najważniejszych aspektów działalności kancelarii jest udzielanie porad prawnych – z konsultacji prawnych mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Kancelaria zapewnia pełnozakresową obsługę prawną, obejmująca między innymi sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych oraz prowadzenie spraw sądowych.

Adwokat Magdalena Barcikowska prowadzi sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku oraz inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz prawa karnego, a ponadto prawa pracy i prawa administracyjnego.

Usługi prawne

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem świadczonych usług prawnych zamieszczonym poniżej:

– w tym sprawy:

 • o zapłatę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o ochronę  posiadania,
 • o zasiedzenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie drogi koniecznej,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • o błędy w sztuce lekarskiej,
 • o zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych.

– w tym sprawy:

 • o rozwód i  separację,
 • o podział majątku dorobkowego,
 • o alimenty,
 • o kontakty,
 • o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • o ustanowienie kuratora, ustalenie opieki i powołanie opiekuna,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • z zakresu obrony nieletnich.

– w tym sprawy:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • o przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • o dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu, zachowku,
 • o stwierdzenie nieważności testamentu.

– w tym sprawy:

 • w postępowaniu przygotowawczym,
 • z zastosowaniem tymczasowego aresztu,
 • obrona w sprawach karnych, karno – skarbowych oraz  w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem karnym,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym m.in.: wnioski:
 • o dozór elektroniczny,
 • o odroczenie wykonania kary,
 • o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary,
 • o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • o wyrok łączny.

 • bieżąca obsługa firmy,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej,
 • windykacja należności,
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.

 • reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej, samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądu administracyjnego.

– w tym w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę,
 • o przywrócenie do pracy,
 • bezskuteczności wypowiedzeń,
 • odszkodowań za wadliwe wypowiedzenia,
 • odpraw pieniężnych,
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,
 • kar porządkowych,
 • sprostowania świadectw pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • mobbingu.